อ. พรสกลณ์ ณ ศรีโต


         ประวัติการศึกษา

               1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(พืชไร่-นา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2528
               2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลเรียนดี) สาขาวิชาการจัดการ
                   สำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2546
               3. Ph.D.(candidate) in Management Science , Scholl of
                   Management,Shinawatra International University (SIU) ,
                   Year 2010

         ประวัติการฝึกอบรม
               1. หลักสูตร"นักลงทุนรุ่นเยาว์รุ่นที่ 1" ปี 2528
                   โดย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
               2. หลักสูตร"International Seminar for Marketing
                   Development" ปี 2531 โดย Hydro Agri Inter ltd.
               3. หลักสูตร"การเงินสำหรับนักบริหารรุ่นที่ 2" ปี 2534
                   โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               4. หลักสูตร"International Auditor for EUREPGAP System"
                   ปี 2548 โดย British Standard Inspectorate Inc.
               5. หลักสูตร"Training for The Trainer Program in US.GAP"
                   ปี 2548 โดย JIFSAN USA.
               6. หลักสูตร"Food Hygiene and HACCP" ปี 2548
                   โดย GAPCLUSTER Thailand.
               7. หลักสูตร “Train For the Trainer Program” ปี 2549
                   โดย GTZ GERMANY.
               8. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
                   ปี 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

         ตำแหน่งงานปัจจุบัน
               1. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สมาคมพัฒนาผู้ประกอบ
                   การเทคโนโลยีไทย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
               2. ที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
                   กระทรวงอุตสาหกรรม (เลขที่ BDS 54 V11)
               3. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
                   ขึ้นทะเบียนสกอ. (ผ่านหลักสูตรการอบรมของสำนักงานมาตรฐาน
                   และประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                   กระทรวงศึกษาธิการ)

         ประวัติการทำงาน
               1. อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
               2. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
                   บริหารทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
               3. คณาจารย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2551 – ปี 2552
               4. ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา โครงการศูนย์ประกอบการภาครัฐและเอกชน
                   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2551 –ปี 2552
               5. รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
                   มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2551 – ปี 2552
               6. หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาหัวข้อวิจัย การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
                   พิเศษพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา(ทุนสนับสนุน สกว.) ปี 2552
               7. คณะทำงานกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการ
                   บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2551 – ปี 2552
               8. หัวหน้าสำนักวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
                   และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
                   ปี 2549 – ปี 2551
               9. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารตำรวจ
                   และ กระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549 – ปี 2551
               10. กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
                     มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549 – ปี 2551
               11. กรรมการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
                     สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549 – ปี 2551
               12. กรรมการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
                     สาขาการบริหารตำรวจและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัย
                     ทักษิณ ปี 2549 – ปี 2551
               13. กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ
                    เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549 – ปี 2551
               14. หัวหน้าสำนักบริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
                     มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549
               15. ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
                     สาขาการจัดการ ปี 2549 – ปี 2550
               16. รักษาการเลขานุการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
                     มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2549
               17. คณะทำงานวิจัย โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
                    จังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก สถาบันคลังสมองของชาติ
                     ปี 2548 - 2550
               18. ที่ปรึกษาอาวุโส (ด้านเศรษฐกิจและด้านติดตาม ประเมินผล
                     และพัฒนาระบบ) สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร
                     ปี 2546 – ปี 2548
               19. หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
                    จังหวัดชุมพร ปี 2546 – ปี 2548
               20. ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ
                    จังหวัด จังหวัดชุมพร ปี 2547 – ปี 2548
               21. กรรมการ ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขต
                    อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ปี 2547 – ปี 2548
               22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบงาน
                     ตำรวจ จังหวัดชุมพร ปี 2547 – ปี 2548
               23. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการกำกับ
                     ดูแลการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดชุมพร
                     ปี 2546 – ปี 2548
               24. อุปนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร ปี 2545 – ปี 2548
               25. นักวิจัย โครงการวิจัยระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
                    (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)
                     ปี 2547 – ปี 2548
               26. ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
                     ธรรมศาสตร์ ปี 2548
               27. อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                     วิทยาเขตชุมพร ปี 2547 – ปี 2548

         ผลงานทางวิชาการ
               1. พรสกล ณ ศรีโต และคณะ
                   2553. การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาองค์กร
                   ที่มีผลต่อนวัตกรรมขององค์กรชั้นนำ. ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยบริษัท
                   แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) . สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย
               2. พรสกล ณ ศรีโต และคณะ
                   2553 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
                   บริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 2553. รายงานวิจัย เสนอ
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
                   มหาวิทยาลัยนครพนม สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย
               3. พรสกล ณ ศรีโต และคณะ
                   2552. การออกแบบแนวทางการเปิดใจรับฟังของพนักงาน
                   บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) รายงานวิจัย
                   เสนอบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) .
                   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย
               4. พรสกล ณ ศรีโต และคณะ
                   2552.การพัฒนาหัวข้อวิจัยการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน
                   ไทย-กัมพูชา(ทุนสนับสนุน สกว.) ปี 2552.รายงานวิจัย เสนอสำนักงานกอง
                   ทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย(สกว.) .วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
                   สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย
               5. พรสกล ณ ศรีโต
                   2552.การพัฒนาหัวข้อวิจัยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตราด – เกาะกง –
                   สีหนุวิลล์ (ทุนสนับสนุน สกว.) ปี 2552.รายงานวิจัย เสนอสำนักงานกองทุน
                   สนับสนุนกองทุนวิจัย(สกว.) .วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
                   สถานภาพ : หัวหน้าโครงการวิจัย
               6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
                   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
                   2547. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดำเนินงาน
                   การบริหารจังหวัดชุมพรแบบบูรณาการ. เอกสารวิจัยเสนอ
                   สำนักบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร. สถาบันเทคโนโลยี
                   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
                   สถานภาพ : ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย
               7. พรสกล ณ ศรีโต และคณะ
                   2546.การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสังคมการเมืองและด้าน
                   การบริหารจัดการของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัดชุมพร.
                   วิชา รศ.870. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการ
                   สำหรับนักบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
                   ภาคพิเศษ.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
                   บริหารศาสตร์ สถานภาพ : ผู้ร่วมวิจัย
               8. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร
                   2547. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การวางแผนและ
                   การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1 รุ่นที่ 1-2. ณ ห้องประชุมเกาะ
                   มัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร 7 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม
                   2547. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน
                   ยุทธศาสตร์ประจำส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2547. 220 หน้า.
                   สถานภาพ : ผู้เรียบเรียงและผู้เขียน
               9. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร
                   2547. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง การวางแผนและ
                   การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2รุ่นที่ 1-2. ณ ห้องประชุมเกาะ
                   มัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร 7 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2547.
                   หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์
                   ประจำส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2547. 170 หน้า. สถานภาพ : ผู้เรียบเรียง

         บทความทางวิชาการ
               1. 1ปี การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ : คนชุมพรคิดอย่างไร
                   ผลจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ใน http://gotoknow.org/file/45/
                   1year%20CEO%20Version%201.pdf
               2. การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ : ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบบูรณาการ
                   คำตอบอยู่ที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน http://gotoknow.
                   org/file/45/CEO%20Solutions.pdf
               3. วันนี้..........เราใช้เครื่องมือ KM ถูกทางแล้วหรือยัง?(1),(2),(3),(4)
                   ใน http://gotoknow.org/blog/ chumphon-kmmemory/2170
               4. KM ที่ขาดพลังในการขับเคลื่อน (1),(2),( 3) ใน http://gotoknow.
                   org/blog/ chumphon-kmmemory/14605 ประวัติการสอน
                   (ผู้รับผิดชอบหลัก) รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
                   ( ปี2547-ปัจจุบัน )
                   1.วิชาแนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
                   2.วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
                   3.วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ
                   4.วิชากลยุทธ์การพัฒนาองค์การเชิงบูรณาการ
                   5.วิชาองค์การและการจัดการ
                   6.วิชาจิตวิทยาองค์การ
                   7.วิชาจริยธรรมและธรรมรัฐในการบริหารงานท้องถิ่น
                   8.การบริหารการเงินการคลัง
                   9.วิชาสัมมนาทางการบริหาร

               ความชำนาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
               1. วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบปฏิบัติการ
               2. วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการติดตาม ประเมินผลองค์การ
               3. วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและระบบมาตรฐาน
               4. วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์ความรู้ในองค์กร
               5. วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

               ประวัติการบรรยายหลักสูตรพิเศษขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
               ( ปี2547-ปัจจุบัน )
              
1. วิทยากร หลักสูตรการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (สำนักงานบริหาร
                   ยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร)
               2. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักงานจังหวัดชุมพร )
              หลักสูตรการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร )
               4. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร )
               5. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร)
               6. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (แขวงการทางจังหวัดชุมพร )
               7. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักขนส่งจังหวัดชุมพร )
               8. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   เขต 1 ชุมพร )
               9. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้
                   (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร )
               10. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้ (สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง )
               11. วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
                    (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ชุมพร)
               12. วิทยากร หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
                    (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร)
               13. วิทยากร หลักสูตรการบริหารเปลี่ยนแปลงและ
                    การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
                    (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร)
               14. วิทยากร หลักสูตรการบริหารเปลี่ยนแปลงและ
                    การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ( สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา)
               15. วิทยากร หลักสูตรการบริหารองค์การสมัยใหม่
                    (องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย)
               16. วิทยากร (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
               17. วิทยากร หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม่
                    (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร)
               18. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนที่กลยุทธ์
                    (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร)
               19. วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันตก
                    (โครงการศึกษาการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตก สถาบัน
                    คลังสมองของชาติ)
               20. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษย
                    ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
               21. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
                    มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
               22. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (บริษัทไทยแท็งค์ จำกัด)
               23. วิทยากร หลักสูตรผู้จัดการยุคใหม่ - Smart Manager (UBCL Ltd.)
               24. วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (บริษัทมูราโมโต้ (ประเทศไทย) จำกัด)
               25. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ
                    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
               26. วิทยากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร (โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่)
               27. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร(จังหวัดชุมพร)
               28. วิทยากร หลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการความรู้(จังหวัดชุมพร)
               29. วิทยากร หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น (ศูนย์บริหารจัดการ
                    เทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
               30. วิทยากร หลักสูตรการจัดการความรู้
                    (บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด)
               31. วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์
                    (บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด มหาชน)